Motivace zaměstnanců - lidí

Motivaci pracovního jednání chápeme jako dílčí aspekt motivace lidské činnosti. Pracovní motivace je jev, který se vyskytuje ve složitých souvislostech vnitřního a vnějšího prostředí. Je to jev systémové povahy, který vyžaduje porozumět jednotlivým elementům a jejich vzájemné interakci. S motivací bezprostředně souvisí stimulace, která je specifická vnějším působením na psychiku člověka. V důsledku stimulace dochází k určitým změnám činnosti člověka prostřednictvím změny psychických procesů (prostřednictvím změny jeho motivace). Základní rozdíl mezi motivací a stimulací je ten, že stimulace představuje působení na psychiku jedince zvnějšku (nejčastěji činností jiného člověka). Motivační profil člověka umožňuje hlubší porozumění jednotlivým projevům jedince a adekvátnější porozumění veškerému jeho chování a jednání. Je základním předpokladem efektivního stimulování a úspěšného ovlivňování motivace daného jedince.

 

Motivovat zaměstnance můžeme pomocí tzv. kompetenčního modelu, který je propojovacím mostem mezi business strategií a personální strategií firmy. Je také mostem mezi hodnotami společnosti a popisem práce. Pro tvorbu kompetenčních modelů existují dvě základní východiska. Sociálně – psychologické východisko, které směřuje od kompetencí jedince ke kompetentní firmě. Druhé, strategické východisko, postupuje opačným směrem. Strategické východisko je obtížněji uplatnitelné a dosažitelné, ale nezbytné pro koncepční fungování firmy. Kompetenční model tedy není cestou tvorby standardu, ale cestou k řízení diverzity a výkonu. V současnosti je kompetenční model jediným nástrojem, který vytvoří jednotný výkladový rámec pro výběr, hodnocení, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

 

Abychom mohli někoho motivovat, musíme ho umět řídit. Řízení výkonosti zahrnuje tři personální činnosti. Hodnocení, odměňování a rozvoj. Vybalancování těchto tří činností závisí na řadě podmínek, které jsou pro každou firmu unikátní. Nemůžeme tedy paušalizovat, ale můžeme poskytnout univerzálně platný návod, na který jsou zmíněné tři činnosti navázány. Tím je trojúhelník tzv. organizační triády, který obsahuje tři strategické body. Personální strategii, organizační kulturu a organizační strukturu. Vzdělávání, rozvoj a motivace zaměstnanců a firmy musí být v souladu s organizační triádou, aby mohl celý systém smysluplně fungovat. Nefunkčnost systému je problémem mnoha firem, které podceňují vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a neuvědomují si, že tím brzdí také rozvoj firmy. Efektivní řízení výkonnosti a s tím spojená motivace zaměstnanců je možná pouze na základě diferenciace. Diferenciace nemůže fungovat bez bezbariérového přístupu ke vzdělávání. A právě diferenciace bez funkční integrace vytváří pouze odcizenou společnost a následkem jsou nefunkční firmy (ve smyslu vzdělávání a motivace).

 

Motivaci zaměstnanců musíme vnímat v kontextu dalších složek lidského chování. Těmi jsou názory, postoje, hodnoty, znalosti, dovednosti a emoce. Pokud nepojmeme tento balíček v celé jeho komplexnosti, nemáme příliš mnoho šancí, jak zaměstnance pozitivně motivovat. To je jeden z dalších zásadních problémů, který se vyskytuje na našem pracovním trhu. Firmy nerady poskytují zaměstnancům nové názory, hodnoty, znalosti atd. Nejpohodlnější pro ně je, aby zaměstnanec pokračoval v průměrné firemní šedi a zajetých kolejích. Co kdyby do firmy náhodou přinesl nějaké „podezřelé“ nové dovednosti a postoje. A my si s nimi nevěděli rady… Pokud si vedení firem neuvědomí, že se starými názory a znalostmi nelze očekávat novou motivaci, bude pokračovat nic neřešící koloběh pasivních úkonů zaměstnance, který neprospěje ani zaměstnanci - člověku, ani firmě a ve výsledku ani společnosti.

 

Novinky

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.   - pojem velmi často používaný, v normální řeči-význam...
Celý článek

Psychoanalýza a náboženství z pohledu Ericha Fromma

Psychoanalýza a náboženství   Jako filozof patřil Fromm mezi západní marxisty a měl kladný vztah třeba i k české filozofii (viz. jeho hodnocení Egona Bondyho). Filozofickým základem jeho úvah je pojetí svobody (touto otázkou se zabýval např. ve svém díle Strach ze svobody) a také jeho výklad...
Celý článek

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: Jiří Olšovský Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se...
Celý článek